.

Social Trials: Wisselwerking tussen ziekte en leefwereld

Het kan: meer levenskwaliteit en lagere kosten

Het onderschatten van de impact van dementie en de beeldvorming op de leefwereld van mensen met dementie en naasten is pijnlijk, maar tegelijk hoopvol omdat nieuwe oplossingsrichtingen zichtbaar worden. In zogenoemde Social Trials worden deze ontwikkeld met behulp van de Sociale Benadering Dementie. De achterliggende gedachte van de Social Trials is, dat er naast de noodzakelijke medische begeleiding en zorg, standaard aandacht moet worden besteed aan de (interne en externe) leefwereld. Dat er aandacht moet zijn voor de psychologische- en sociale impact die dementie heeft op het alledaagse functioneren van mensen met dementie en hun naasten.

Binnen de Social Trials wordt de focus gelegd op het persoonlijke netwerk van mensen met dementie. Er wordt er vanuit gegaan dat bij adequate psychosociale begeleiding van dit netwerk het ziekteproces voor allen draaglijker wordt. De verwachting is dat het systeem vitaler blijft, waardoor mensen met dementie prettiger thuis kunnen wonen en daarmee ook langer thuis kunnen wonen. En dat naasten minder uitgeput raken en er minder beroep wordt gedaan op medische ondersteuning. Door het inzetten van tijdige begeleiding die beter aansluit bij de werkelijke behoeften van mensen met dementie en naasten neemt de levenskwaliteit toe en kunnen crisis worden voorkomen.

Maar ook financieel levert deze benadering wat op. De maatschappelijke business case laat zien dat investeringen in de beginfase (gemeente, WMO) nodig zijn, maar dat deze niet opwegen tegen de besparingen die uitstel van het verpleeghuis (zorgkantoor, WLZ) oplevert en afname van zorgconsumptie (zorgverzekeraar, ZVW). Borging in de reguliere bekostiging en huidige systemen is echter geen sinecure. Allereerst gaan de kosten voor de baten uit. Daarnaast is degene die investeert (gemeente) niet dezelfde als die de baten plukt (zorgkantoor en zorgverzekeraar). Het vraagt om het verschuiven van budgetten, om financiƫle ontschotting. Als de schottenproblematiek wordt doorbroken is er sprake van een win-win situatie: meer levenskwaliteit tegen minder kosten.

Politieke steun

Deze aanpak wordt door de Tweede Kamer omarmd. Op 14 december 2017 is een motie ingediend door Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (CU) die kamerbreed is aanvaard. Naar aanleiding van deze motie worden acht Social Trials gestart, ieder voor een periode van vier jaar.