E-learningprogramma 'Lief en Leed'

In het maatschappelijke debat over dementie gaat de aandacht al snel uit naar medische ontwikkelingen, de toenemende vergrijzing en de vraag of euthanasie is toegestaan. Dit zijn weliswaar belangrijke thema’s, maar in de belevingswereld van mensen met dementie en hun naasten gaat het er vooral om hoe ze hun dagelijks leven zo goed mogelijk kunnen voortzetten. Dat dagelijkse bestaan komt door die akelige ziekte ernstig onder druk te staan.

Eenmaal getroffen door dat noodlot heeft men hulp nodig. Niet zozeer medische hulp of ondersteuning bij de ADL; er is hulp nodig bij de stress die dementie teweegbrengt in alledaagse contacten. Zoals buren die je ontwijken of vrienden die plotseling niet meer op bezoek komen. Dat gebeurt over het algemeen niet uit desinteresse of onverschilligheid, maar meer omdat men niet zo goed weet hoe om te gaan met de situatie.

In de thuissituatie zien zowel de persoon met dementie als mantelzorger hun leven ingrijpend veranderen. Wie wil nog met je naar de Albert Heijn, de markt op voor een gebakken visje, of het trainingsveld waar je kleinzoon voetbalt, wanneer de mantelzorger afwezig is of zelf op adem moet komen?

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers vervullen in deze context een belangrijke rol. Enerzijds realiseren ze met aandacht en plezier dat mensen met dementie zoveel mogelijk hun eigen gang kunnen gaan: samen puzzelen, fotoboeken doorbladeren, koken en wekelijks de kerkdienst bezoeken. Daarbij zijn de vrijwilligers onmisbaar om mantelzorgers en verzorgenden te ontlasten.

Samenwerken

Het e-learningprogramma ‘Lief en Leed’ laat zien hoe vrijwilligers mensen met dementie en hun naasten kunnen ondersteunen. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven van deze cliënten, maar ook het plezier in de dagelijkse werkzaamheden van vrijwilligers. Dat laatste zal ervoor zorgen dat deze zich duurzaam aan de organisatie binden en een betrouwbare factor worden in de dagelijkse beslommeringen van verzorgenden en verpleegkundigen. 

Want hoewel in het e-learningprogramma ‘Lief en Leed’ wordt benadrukt dat vrijwilligers er zijn voor de cliënten (en niet om de verzorgenden en verpleegkundigen te helpen), zal duidelijk zijn dat een groep enthousiaste en goed opgeleide vrijwilligers in zekere zin ook bij kunnen dragen aan een stabiel personeelsbestand.

Inhoud van het programma

Het e-learningprogramma ‘Lief en Leed’ bestaat uit vier modules die in grote lijnen het boek ‘Dagelijks leven met dementie’ van Anne-Mei The volgen:

 • Module 1: Dementie: wat is dat

 • Module 2: Het leven verandert

 • Module 3: Partners die mantelzorgen

 • Module 4: Lief en leed

Iedere module heeft drie type leerdoelen: kennis, attitude (bejegening) en vaardigheden, en vraagt gemiddeld 3 studie-uren van de cursist. 

Er zijn interviews te zien met mensen met dementie, vrijwilligers, verzorgenden, specialisten en familie, klinische lessen over oorzaken en gevolgen van dementie en er is aandacht voor dilemma’s in de alledaagse gang van zaken van vrijwilligers. 

Ook zijn er video’s opgenomen met een meer instructief karakter, met praktische adviezen en voorbeelden. Zo gaan o.a. Anne-Mei The, Mark Smit, Frans Hoogeveen en Bert Keizer uitgebreid in op de dagelijkse werkzaamheden van vrijwilligers.

Diverse opdrachten verwijzen naar de boeken ‘Dagelijks leven met dementie’ en ‘Het demente brein’. 

Kennis en reflectie

Kennis en toetsing wordt op een vrolijke en pakkende manier aangeboden, wat het enthousiasme onder vrijwilligers zal doen groeien om op deze wijze aan deskundigheidsbevordering te doen.

Naast kennis van dementie vereist vrijwilligerswerk ook een zeker vermogen tot reflectie en intercollegiale toetsing met andere vrijwilligers. Middels vragen en opdrachten nodigen we cursisten uit de antwoorden met andere vrijwilligers te bespreken.

Docentenhandleiding

Voor de vrijwilligerscoördinatoren en leidinggevenden die zich bezighouden met de gespreksvoering bij de afsluitende themabijeenkomsten van de verschillende modules is een docentenhandleiding opgesteld die ondersteuning biedt bij verwerking van de lesstof uit de modules. Per module worden de didactische principes behandeld in combinatie met diverse tips & trucs.

Overzicht van het totale programma

 • Ondersteuning bij praktische zaken rondom het e-learning programma, zoals planning en organisatie

 • Docentenhandleiding ‘Lief en Leed’

 • Toegang tot de vier digitale modules

 • Toetssystematiek en feedback per module

 • Boek 'Dagelijks leven met dementie'

 • Boek 'Het demente brein'

 • Rapportagemodule voor de coördinator

 • Organisatie en uitvoering nulmeting en instaptoets

 • Organisatie en uitvoering eindmeting en exit toets

 • Toegang tot onze helpdesk voor zowel coördinator als cursist