E-learningprogramma ‘Dementie achter de voordeur’

Als het gaat om de zorg voor mensen met dementie voelen zorgprofessionals zich vaak machteloos en richten zich maar op ADL, medicatie en bloedsuikerspiegel. Niet uit desinteresse, maar vanuit een vorm van handelingsverlegenheid. Wij zijn ervan overtuigd dat dit anders kan. In het e-learningprogramma 'Dementie achter de voordeur' geven we daar handen en voeten aan, met de Sociale Benadering als basis.

Ambachtelijk handelen

Met een goed geïnformeerd en ondersteund netwerk kunnen mensen met dementie zoveel mogelijk het gewone leven blijven leven. Verzorgenden, casemanagers, huishoudelijk medewerkers en huisartsen hebben niet alleen informatie over het verloop van de ziekte. Zij hebben vooral ook antwoorden te geven op wat dementie in het dagelijks leven betekent. Wij noemen die werkwijze een vorm van ‘ambachtelijk handelen’.

Dat is wat ons betreft niet iets wat ‘erbij’ komt, maar wat de kern vormt van dementie zorg. Natuurlijk, veel hulpverleners doen dit al, maar het is nog altijd geen algemeen handelen. In dit e-learningprogramma laten we zien dat er meer nodig is dan medische zorg en ADL. We laten zien wat er moet gebeuren -en op welke manier- om mensen met dementie en hun naasten goed te ondersteunen.

Het programma ‘Dementie achter de voordeur’ levert een bijdrage aan dit ‘ambachtelijk handelen’ en richt zich op de creativiteit, wijsheid en kennis die daarvoor nodig is. We proberen een antwoord te vinden op de handelingsverlegenheid die verzorgenden en verpleegkundigen dikwijls ondervinden in de omgang met deze 'moeilijke situaties'. We bespreken tevens hoe mensen met dementie en hun families nog een goed leven kunnen leiden. Ervaringsdeskundigen uit het veld vertellen wat het (dagelijkse) gevolg van dementie is, hoe relaties veranderen en op welke wijze mensen zelf de regie in handen kunnen houden.

Arbeidsvitaminen

Zeker: dementie is een afschuwelijke ziekte. Ook de hulpverlener wordt geconfronteerd met lijden en onmacht. Tegelijkertijd kunnen zij van grote betekenis zijn voor mensen met dementie en hun naasten. En gelukkig valt er ook nog genoeg te lachen in dit beroep.

Het gezegde 'Dat lijkt mij dankbaar werk' voorzien we van beeld en geluid, laten verpleegkundigen en verzorgenden op dat werkplezier te reflecteren en brengen daarmee ook de nodige arbeidsvitaminen.

Modules 'Dementie achter de voordeur'

De zeven modules in van het programma volgen in grote lijnen het boek 'Dagelijks leven met dementie' van Anne-Mei The:

 • Module 1 -  Er klopt iets niet

 • Module 2 - Rond de diagnose

 • Module 3 - Het leven verandert

 • Module 4 - Een woud aan regels

 • Module 5 - Veranderende relaties en omgeving

 • Module 6 - Partners die mantelzorgen

 • Module 7 - Het is niet meer vol te houden

In elke module staan de leerdoelstellingen, de globale inhoud van de module en vraagt gemiddeld 3 uur studie.

Elke module bevat interviews met mensen met dementie, verzorgenden, behandelaren en familie, waarin onder meer de oorzaken en gevolgen van dementie besproken worden. Er is aandacht voor dilemma’s in de alledaagse gang van zaken in de thuiszorg. Er zijn opdrachten die de link leggen naar de dagelijks werkzaamheden en uitnodigen tot (inter)collegiale gesprekken. Verder zijn er vragen die verwijzen naar de meegeleverde literatuur en links naar interessante sites en video’s. 

Interviews met Anne-Mei The, Mark Smit, Hugo van Waarde, Frans Hoogeveen, Gerke de Boer en Leny van Dalen bieden praktische adviezen en voorbeelden. In deze gesprekken gaan we uitgebreid in op de dagelijkse beroepsuitoefening van verzorgenden en behandelaars.

Een uitgebreide toelichting op alle modules staat beschreven in onze prospectus. 

Samen Leren

Het programma is zo gemaakt dat de deelnemers thuis en in eigen tempo de lessen kunnen volgen. Het is de bedoeling dat per module gezamenlijk (in vaste multidisciplinair samengestelde studiegroepen) een afsluitende themabijeenkomst wordt georganiseerd. Daarin kunnen cursisten onderling hun ervaringen en kennis uitwisselen. Op deze wijze wordt Blended Learning vormgegeven: thuis en op het werk, multidisciplinair en intercollegiaal, theorie en praktijk, digitaal- en contactonderwijs. 

Docentenhandleiding

Voor de sleutelfunctionarissen en leidinggevenden die zich bezighouden met de gespreksvoering bij de afsluitende themabijeenkomsten van de verschillende modules, zal lesgeven of begeleiding van dit soort programma’s in sommige gevallen een onbekende bezigheid zijn. Hiervoor is een docentenhandleiding opgesteld om ondersteuning te bieden bij verwerking van de lesstof uit de modules. Per module worden de didactische principes behandeld in combinatie met diverse tips en trucs. 

Kwaliteitsregister V&VN en Registerplein

Professionals die staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (VIG) ontvangen voor dit register (her)registratiepunten voor het dito aantal uren wat men heeft geïnvesteerd in de bijscholing. Het programma is gewaardeerd met 27 punten.

Professionals die staan ingeschreven bij het Registerplein ontvangen voor dit register 7 (her)registratiepunten.

Desgewenst voeren wij de (her)registratie in bij de registers middels PE-online.

Overzicht van het totale programma

 • Ondersteuning bij praktische zaken rondom het e-learning programma, zoals planning en organisatie

 • Docentenhandleiding ‘Dementie achter de voordeur’

 • Toegang tot de zeven digitale modules

 • Toetssystematiek en feedback per module

 • Boek 'Dagelijks leven met dementie'

 • Boek 'Het demente brein'

 • Rapportagemodule voor de coördinator

 • Organisatie en uitvoering nulmeting en instaptoets

 • Organisatie en uitvoering eindmeting en exit toets

 • Toegang tot onze helpdesk voor zowel coördinator als cursist

 • Certificering V&VN (27 punten)