Binnen de Social Trials wordt de focus gelegd op het persoonlijke netwerk van mensen met dementie. Er wordt vanuit gegaan dat bij adequate psychosociale begeleiding van dit netwerk het ziekteproces voor allen draaglijker wordt. De verwachting is dat het systeem vitaler blijft, waardoor mensen met dementie prettiger thuis kunnen wonen en daarmee ook langer thuis kunnen wonen. En dat naasten minder uitgeput raken en er minder beroep wordt gedaan op medische ondersteuning. Door het inzetten van tijdige begeleiding die beter aansluit bij de werkelijke behoeften van mensen met dementie en naasten neemt de levenskwaliteit toe en kunnen crisis worden voorkomen.

Maar ook financieel levert deze benadering wat op. De maatschappelijke business case laat zien dat investeringen in de beginfase (gemeente, WMO) nodig zijn, maar dat deze ruime besparingen opleveren door  uitstel van het verpleeghuis (zorgkantoor, WLZ)  en afname van zorgconsumptie (zorgverzekeraar, ZVW). Borging in de reguliere bekostiging en huidige systemen is echter geen sinecure. Allereerst gaan de kosten voor de baten uit. Daarnaast is degene die investeert (gemeente) niet dezelfde als die de baten plukt (zorgkantoor en zorgverzekeraar). Het vraagt om het verschuiven van budgetten, om financiële ontschotting. Als de schottenproblematiek wordt doorbroken is er sprake van een win-win situatie: meer levenskwaliteit tegen minder kosten.

Tijdens de officiële aftrap van de Social Trials (23 januari 2019) hebben we minister Hugo de Jonge verteld over de behoeften in de leefwereld en het effect op de systeemwereld

  • We hebben van gedachten gewisseld over waar mensen met dementie en hun naasten echt behoefte aan hebben in het dagelijks leven, met wat voor soort vragen kampen ze? En wat ontbreekt er in het huidige aanbod? Mensen met dementie en naasten hebben hierover verteld
  • Tijdens het tweede gedeelte hebben we vanuit verschillende perspectieven (aanbieder, gemeente en zorgkantoor) stil gestaan bij waarom zij enthousiast zijn om mee te doen maar ook de belemmering van de schottenproblematiek in de uitvoering
  • Conclusie is dat de minister de Social Trials belangrijk vindt en ondersteunt, vervolgstap is dat de Social Trial regio’s gezamenlijk met VWS gaan bespreken hoe de schottenproblematiek op te lossen
Lees hier meer informatie over de Social Trials