Zorgen voor verzorgers

Aangezien mantelzorgers de hoeksteen van het huidige zorgbeleid vormen, verdienen zij meer dan ooit de juiste waardering en ondersteuning. Daarbij hoort de kwaliteit van leven centraal te staan van zowel mantelzorgers als de mensen voor wie zij zorgen. De Tao of Care informeert en adviseert gemeenten, zorgverleners en verzekeraars over het hoe en waarom van mantelzorgondersteuning. Door mantelzorgers vitaal te houden, kunnen de mensen voor wie zij zorgen langer thuis blijven wonen. Dit vertaalt zich naar verwachting niet alleen in een hogere kwaliteit van leven voor de betrokkenen, maar ook in een lagere zorgconsumptie.

Mantelzorgpakket
In de Proeftuin Sociale Benadering Dementie in Friesland ontwikkelen en verfijnen wij een mantelzorgpakket; een routekaart voor mantelzorgers met allerlei vragen en behoeften die bij de mantelzorger kunnen opduiken tijdens het dementieproces van een dierbare, een wegwijzer naar nuttige informatie en dingen die je moet regelen, een persoonlijke coach. Het pakket is gebaseerd op het jarenlange onderzoek van Anne-Mei The en haar onderzoeksgroepen van de Dementie Verhalenbank, de Universiteit van Amsterdam, hogeschool Windesheim en Stenden Hogeschool.

De Gids
In de Proeftuin wordt onderzocht hoe een wijkverpleegkundige, casemanager of huisarts de rol van Gids kan vervullen; iemand die al vanaf de diagnose betrokken raakt bij mensen met dementie en hun mantelzorgende naaste en gedurende het gehele dementieproces vinger aan de pols houdt. Hoe gaat het met de mantelzorger? Wat heeft hij/zij nodig om het samen vol te houden, hoe kan de omgeving actief betrokken worden bij de ondersteuning? Hoe kan de mantelzorgende naaste én de persoon met dementie ‘erbij blijven horen’? Hoe kunnen gezondheidsklachten door overbelasting of sociaal isolement voorkomen worden?

Gemeente Hilversum wil zorgen voor haar mantelzorgers
Ongeveer een kwart van de (18+) inwoners van de gemeente Hilversum verleent mantelzorg. De gemeente wil bewoners die zorgen voor een naaste zo goed mogelijk ondersteunen om zo overbelasting te voorkomen. Tegelijkertijd moeten mantelzorgers de regie kunnen behouden over de zorg voor hun naaste. Daarom bestaat er een concreet aanbod van hulp in de vorm van bijvoorbeeld individuele of groepsgewijze ondersteuning, respijtzorg of een financiële tegemoetkoming (Uitvoeringsnota Mantelzorgondersteuning, gemeente Hilversum).

Om het beleid rondom de ondersteuning van mantelzorgers in Hilversum verder vorm te geven en passend aanbod te ontwikkelen, heeft Tao of Care vijftien verhalen opgehaald bij mantelzorgers uit de gemeente. Het doel van deze verhalen is om zicht te krijgen op de verhalen en ervaringen van de mantelzorgers, met als hoofd onderzoeksvraag;  Wat kan de gemeente doen om de mantelzorgers (beter) te ondersteunen?

Dialoogbijeenkomst
Als vervolgstap op deze rapportage wordt er een dialoogbijeenkomst georganiseerd, waarbij ambtenaren, zorgprofessionals en mantelzorgers zelf in gesprek gaan over de uitkomsten van de verhalen. Zo kunnen mogelijke ideeën en oplossingen uit de praktijk daadwerkelijk omgezet worden in het (herinrichten van) beleid.