Missie, visie en strategie

Missie: waar staan wij voor
De Tao of Care wil de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met een langdurige of progressieve aandoening én hun naasten. Wij ontrafelen hun leefwereld, ontdekken vaak niet eerder geformuleerde behoeften en hulpvragen, ontwikkelen en implementeren ondersteuning die hen helpt om te leven met, in plaats van (voornamelijk) te strijden tegen de aandoening. Niet de ziekte en het bestaande zorgaanbod, maar de mens, diens mogelijkheden, wensen én sociale context zijn daarbij het uitgangspunt. Naar onze overtuiging brengt deze brede Sociale Benadering de zorgkosten omlaag: door écht in te spelen op behoeften van mensen met een aandoening en hun omgeving blijven zij langer gezond*, door financiële ontschotting en gain sharing over de hele keten (van informele ondersteuning thuis tot verpleeghuis) worden middelen efficiënter en effectiever besteed.

*gezond naar de definitie van Machteld Huber: het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Visie: ons toekomstbeeld
Leren leven met een aandoening verdient een volwaardige plaats naast, of komt in plaats van het (voornamelijk) strijden ertegen. Er ontstaat een samenleving waarin mensen met een aandoening én hun naasten erbij horen en een betekenisvol leven kunnen leiden. De achterstand in psychologische en sociale ondersteuning ten opzichte van het medische domein is ingehaald. Mensen met een langdurige aandoening én hun naasten voelen zich gezien, gewaardeerd en begrepen door de samenleving. Hun kwaliteit van leven is duidelijk toegenomen en de zorgkosten zijn afgenomen.

Strategie: hoe willen wij onze visie realiseren
Iedereen wil ertoe doen, serieus genomen worden en actief deel uitmaken van de samenleving. In onze maatschappij is het dagelijks leven van kwetsbare mensen vaak ‘verstopt’ achter de voordeur van hun huis of zorginstelling.

De Tao of Care doet etnografisch onderzoek naar deze onbekende leefwerelden. Onze Verhalenbanken zijn hiervoor een belangrijk onderzoeksinstrument. Uit de verhalen van de mensen om wie het gaat destilleren wij niet eerder belichte behoeften en hulpvragen. Vervolgens ontwikkelen én implementeren wij passende, innovatieve oplossingen, die wij testen en ontwikkelen in onze Proeftuinen. Succesvolle of veelbelovende oplossingen implementeren wij in zowel zorginstellingen als in de samenleving door middel van training, bijscholing en adviestrajecten aan onze School of Care.

De wisselwerking tussen alle betrokkenen (mensen met een aandoening en hun sociale omgeving, zorgprofessionals, beleidsmakers, kennis- en opleidingsinstituten, de samenleving) speelt een belangrijke rol; door mensen te betrekken bij elkaars belevingswereld ontstaan nieuwe perspectieven en bijhorende oplossingen op persoonlijk, opleidings- en beleidsniveau. Leven met een aandoening verdient een volwaardige plaats naast, in aanvulling op, of soms in plaats van het strijden ertegen.

Sociale Benadering

Onze brede benadering noemen wij de Sociale Benadering, waarbij niet de ziekte, maar de mens centraal staat in zijn medische, psychologische en sociale context.

Deze vernieuwende benadering is gebaseerd op het jarenlange onderzoek dat Anne-Mei The deed naar belevingswerelden in de palliatieve, oncologische en dementiezorg. De Sociale Benadering blijkt van toepassing op mensen met uiteenlopende aandoeningen (slechtziendheid, psychiatrische kwetsbaarheid, dementie etc.) en hun omgeving (naasten, zorgprofessionals, de samenleving). Deze mensen worden geconfronteerd met drie wezenlijke vragen:

  1. ‘Er verandert iets in mij, wat gebeurt er?’ Deze vraag speelt in het medische domein en is een gevolg of openbaring van de aandoening.
  2. Bij de tweede vraag, ‘Hoe ga ik met deze veranderingen om?’, spelen persoonlijkheid en aanpassingsvermogen een belangrijke rol: het psychologische domein van adaptatie en coping-strategieën.
  3. De derde vraag raakt iemand op sociaal gebied: ‘Wat betekenen die veranderingen voor mijn relaties met mijn omgeving: partner, kinderen, familie en vrienden, alle andere relaties met de samenleving?’ Dit is het sociale domein.

Veranderingen in, én een betere balans tussen het medische, psychologische en sociale domein verhogen het welzijn van mensen met een aandoening én hun directe omgeving, en kunnen zo de totale zorgkosten verlagen.

Partnerships

Voor deze Sociale Benadering zijn brede maatschappelijke samenwerkingsverbanden onmisbaar. De Tao of Care werkt dan ook samen met gemeenten, kennis- en opleidingsinstituten van mbo tot universiteit, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties, verzekeraars en maatschappelijke organisaties. Een voorbeeld hiervan is de Proeftuin Dementie Friesland, de eerste in een reeks proeftuinen waarbij verzekeraar, gemeente, zorginstelling, mbo en hbo samenwerken met de Tao of Care. Deze partnerships maken het mogelijk om onze oplossingen daadwerkelijk in de praktijk te brengen, in de hele keten van informele ondersteuning thuis, tot aan opleidings- en beleidsniveau. En minstens zo belangrijk: de praktijk kunnen wij vertalen naar beleid dat aansluit op de behoeften van mensen met een aandoening, hun naasten en zorgprofessionals.

Tao of Care, bringing vision to life.